انتخاب کنید

سنسورهای القایی چهار سیمه PNP

#کد محصولنوع بدنهفاصله نامینوع طبقه خروجیعملکرد خروجیمحدوده ولتاژحداکثر جریان خروجی حالت نصب
61IPS-410-P-P22-V-S422mm dia. PA or PP10 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
62IPS-415-P-30-S4M30X1.5Ni PLATED Brass15 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
63IPS-415-P-30-V-S4M30X1.5Ni PLATED Brass15 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
64IPS-415-P-34-S4M34X1.5Ni PLATED Brass15 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
65IPS-415-P-34-V-S4M34X1.5Ni PLATED Brass15 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
66IPS-420-P-34-S4M34X1.5Ni PLATED Brass20 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
67IPS-420-P-34-V-S4M34X1.5Ni PLATED Brass20 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
68IPS-420-P-40-S4M40X1.5Ni PLATED Brass20 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
69IPS-420-P-40-V-S4M40X1.5Ni PLATED Brass20 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
70IPS-420-P-P34-S434mm dia. PA or PP20 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
71IPS-420-P-P34-V-S434mm dia. PA or PP20 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
72IPS-420-P-R40-TREC. 40X40X113 PA or PP20 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
73IPS-420-P-R40-V-TREC. 40X40X113 PA or PP20 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
74IPS-420-P-SR40SWIVEL REC. 40X40X113 PA20 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
75IPS-420-P-SR40-VSWIVEL REC. 40X40X113 PA20 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
76IPS-445-P-R80-VIREC. 80X80X40 PA or PP45 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC450 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
77IPS-445-P-R80-VREC. 80X80X40 PA or PP45 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
78IPS-435-P-R80-VIREC. 80X80X40 PA or PP35 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC450 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند