انتخاب کنید

سنسورهای القایی سه سیمه NPN سوکتی

#کد محصولنوع بدنهفاصله نامیعملکرد خروجیمحدوده ولتاژحداکثر جریان خروجی حالت نصب
1IPS-302-CN-12-S4M12X1Ni PLATED Brass2 mmNC10-30VDC250flush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
2IPS-302-CN-12-V-S4M12X1Ni PLATED Brass2 mmNC10-60VDC250flush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
3IPS-302-ON-12-S4M12X1Ni PLATED Brass2 mmNO10-30VDC250flush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
4IPS-302-ON-12-V-S4M12X1Ni PLATED Brass2 mmNO10-60VDC250flush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
5IPS-303-CN-14-S4M14X1Ni PLATED Brass3 mmNC10-30VDC250flush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
6IPS-303-CN-14-V-S4M14X1Ni PLATED Brass3 mmNC10-60VDC250flush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
7IPS-303-ON-14-S4M14X1Ni PLATED Brass3 mmNO10-30VDC250flush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
8IPS-303-ON-14-V-S4M14X1Ni PLATED Brass3 mmNO10-60VDC250flush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
9IPS-304-CN-12-S4M12X1Ni PLATED Brass4 mmNC10-30VDC250non flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
10IPS-304-CN-12-V-S4M12X1Ni PLATED Brass4 mmNC10-60VDC250non flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
11IPS-304-CN-P12-V-S412mm dia. PA or PP4 mmNC10-60VDC250non flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
12IPS-304-ON-12-S4M12X1Ni PLATED Brass4 mmNO10-30VDC250non flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
13IPS-304-ON-12-V-S4M12X1Ni PLATED Brass4 mmNO10-60VDC250non flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
14IPS-304-ON-P12-VI-S412mm dia. PA or PP4 mmNO10-60VDC450non flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
15IPS-304-ON-P12-V-S412mm dia. PA or PP4 mmNO10-60VDC250non flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
16IPS-305-CN-14-S4M14X1Ni PLATED Brass5 mmNC10-30VDC250non flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
17IPS-305-CN-14-V-S4M14X1Ni PLATED Brass5 mmNC10-60VDC250non flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
18IPS-305-CN-18-S4M18X1Ni PLATED Brass5 mmNC10-30VDC250flush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
19IPS-305-CN-18-VI-S4M18X1Ni PLATED Brass5 mmNC10-60VDC450flush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
20IPS-305-CN-18-V-S4M18X1Ni PLATED Brass5 mmNC10-60VDC250flush(shielded)مشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند