نمای جدید سایت تبریز پژوه - آزمایشی تاریخ بازگشایی رسمی تیر ماه 1403 سایت جدید

انتخاب کنید

سنسورهای خازنی

#کد محصولنوع بدنهفاصله نامینوع طبقه خروجیعملکرد خروجیحالت نصب
1CPS-210-CA-30M30X1.5Ni PLATED brass10 mmTHYRISTORNCflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
2CPS-210-OA-30M30X1.5Ni PLATED brass10 mmTHYRISTORNOflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
3CPS-220-CA-30M30X1.5Ni PLATED brass20 mmTHYRISTORNCnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
4CPS-220-OA-30M30X1.5Ni PLATED brass20 mmTHYRISTORNOnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
5CPS-210-CA-30-S4M30X1.5Ni PLATED brass10 mmTHYRISTORNCflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
6CPS-210-OA-30-S4M30X1.5Ni PLATED brass10 mmTHYRISTORNOflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
7CPS-220-CA-30-S4M30X1.5Ni PLATED brass20 mmTHYRISTORNCnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
8CPS-220-OA-30-S4M30X1.5Ni PLATED brass20 mmTHYRISTORNOnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
9CPS-310-CN-18M18X1Ni PLATED brass10 mmNPN TRANSISTORNCnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
10CPS-310-CN-30M30X1.5Ni PLATED brass10 mmNPN TRANSISTORNCflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
11CPS-310-CP-18M18X1Ni PLATED brass10 mmPNP TRANSISTORNCnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
12CPS-310-CP-30M30X1.5Ni PLATED brass10 mmPNP TRANSISTORNCflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
13CPS-310-ON-18M18X1Ni PLATED brass10 mmNPN TRANSISTORNOnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
14CPS-310-ON-30M30X1.5Ni PLATED brass10 mmNPN TRANSISTORNOflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
15CPS-310-OP-18M18X1Ni PLATED brass10 mmPNP TRANSISTORNOnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
16CPS-310-OP-30M30X1.5Ni PLATED brass10 mmPNP TRANSISTORNOflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
17CPS-320-CN-30M30X1.5Ni PLATED brass20 mmNPN TRANSISTORNCnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
18CPS-320-CP-30M30X1.5Ni PLATED brass20 mmPNP TRANSISTORNCnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
19CPS-320-ON-30M30X1.5Ni PLATED brass20 mmNPN TRANSISTORNOnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
20CPS-320-OP-30M30X1.5Ni PLATED brass20 mmPNP TRANSISTORNOnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند