انتخاب کنید

سنسورهای القایی دو سیمه AC سوکتی

#کد محصولنوع بدنهفاصله نامینوع طبقه خروجیعملکرد خروجیمحدوده ولتاژحداکثر جریان خروجی حالت نصب
1IPS-202-CA-12-S4M12X1Ni PLATED Brass2 mmTHYRISTORNC90-250VAC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
2IPS-202-CA-12-VI-S4M12X1Ni PLATED Brass2 mmTHYRISTORNC20-250VAC450 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
3IPS-202-CA-12-V-S4M12X1Ni PLATED Brass2 mmTHYRISTORNC20-250VAC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
4IPS-202-OA-12-S4M12X1Ni PLATED Brass2 mmTHYRISTORNO90-250VAC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
5IPS-202-OA-12-VI-S4M12X1Ni PLATED Brass2 mmTHYRISTORNO20-250VAC450 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
6IPS-202-OA-12-V-S4M12X1Ni PLATED Brass2 mmTHYRISTORNO20-250VAC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
7IPS-203-CA-14-S4M14X1Ni PLATED Brass3 mmTHYRISTORNC90-250VAC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
8IPS-203-CA-14-VI-S4M14X1Ni PLATED Brass3 mmTHYRISTORNC20-250VAC450 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
9IPS-203-CA-14-V-S4M14X1Ni PLATED Brass3 mmTHYRISTORNC20-250VAC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
10IPS-203-OA-14-S4M14X1Ni PLATED Brass3 mmTHYRISTORNO90-250VAC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
11IPS-203-OA-14-VI-S4M14X1Ni PLATED Brass3 mmTHYRISTORNO20-250VAC450 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
12IPS-203-OA-14-V-S4M14X1Ni PLATED Brass3 mmTHYRISTORNO20-250VAC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
13IPS-204-CA-12-S4M12X1Ni PLATED Brass4 mmTHYRISTORNC90-250VAC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
14IPS-204-CA-12-VI-S4M12X1Ni PLATED Brass4 mmTHYRISTORNC20-250VAC450 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
15IPS-204-CA-12-V-S4M12X1Ni PLATED Brass4 mmTHYRISTORNC20-250VAC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
16IPS-204-OA-12-S4M12X1Ni PLATED Brass4 mmTHYRISTORNO90-250VAC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
17IPS-204-OA-12-VI-S4M12X1Ni PLATED Brass4 mmTHYRISTORNO20-250VAC450 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
18IPS-204-OA-12-V-S4M12X1Ni PLATED Brass4 mmTHYRISTORNO20-250VAC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
19IPS-205-CA-14-S4M14X1Ni PLATED Brass5 mmTHYRISTORNC90-250VAC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
20IPS-205-CA-14-VI-S4M14X1Ni PLATED Brass5 mmTHYRISTORNC20-250VAC450 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند