نمای جدید سایت تبریز پژوه - آزمایشی تاریخ بازگشایی رسمی تیر ماه 1403 سایت جدید

انتخاب کنید

سنسورهای القایی دو سیمه DC سوکتی

#کد محصولنوع بدنهفاصله نامینوع طبقه خروجیعملکرد خروجیمحدوده ولتاژحداکثر جریان خروجی حالت نصب
1IPS-202-CD-12-S4M12X1Ni PLATED Brass2 mmTRANSISTORNC10-30VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
2IPS-202-CD-12-V-S4M12X1Ni PLATED Brass2 mmTRANSISTORNC10-60VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
3IPS-202-OD-12-S4M12X1Ni PLATED Brass2 mmTRANSISTORNO10-30VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
4IPS-202-OD-12-V-S4M12X1Ni PLATED Brass2 mmTRANSISTORNO10-60VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
5IPS-203-CD-14-S4M14X1Ni PLATED Brass3 mmTRANSISTORNC10-30VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
6IPS-203-CD-14-V-S4M14X1Ni PLATED Brass3 mmTRANSISTORNC10-60VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
7IPS-203-OD-14-S4M14X1Ni PLATED Brass3 mmTRANSISTORNO10-30VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
8IPS-203-OD-14-V-S4M14X1Ni PLATED Brass3 mmTRANSISTORNO10-60VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
9IPS-204-CD-12-S4M12X1Ni PLATED Brass4 mmTRANSISTORNC10-30VDC120 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
10IPS-204-CD-12-V-S4M12X1Ni PLATED Brass4 mmTRANSISTORNC10-60VDC120 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
11IPS-204-OD-12-S4M12X1Ni PLATED Brass4 mmTRANSISTORNO10-30VDC120 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
12IPS-204-OD-12-V-S4M12X1Ni PLATED Brass4 mmTRANSISTORNO10-60VDC120 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
13IPS-205-CD-14-S4M14X1Ni PLATED Brass5 mmTRANSISTORNC10-30VDC120 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
14IPS-205-CD-14-V-S4M14X1Ni PLATED Brass5 mmTRANSISTORNC10-60VDC120 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
15IPS-205-CD-18-S4M18X1Ni PLATED Brass5 mmTRANSISTORNC10-30VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
16IPS-205-CD-18-VI-S4M18X1Ni PLATED Brass5 mmTRANSISTORNC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
17IPS-205-CD-18-V-S4M18X1Ni PLATED Brass5 mmTRANSISTORNC10-60VDC120 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
18IPS-205-OD-14-S4M14X1Ni PLATED Brass5 mmTRANSISTORNO10-30VDC120 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
19IPS-205-OD-14-V-S4M14X1Ni PLATED Brass5 mmTRANSISTORNO10-60VDC120 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
20IPS-205-OD-18-S4M18X1Ni PLATED Brass5 mmTRANSISTORNO10-30VDC120 mAمشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند