انتخاب کنید

سنسورهای القایی چهار سیمه PNP

#کد محصولنوع بدنهفاصله نامینوع طبقه خروجیعملکرد خروجیمحدوده ولتاژحداکثر جریان خروجی حالت نصب
41IPS-410-P-P2222mm dia. PA or PP10 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
42IPS-410-P-P22-S422mm dia. PA or PP10 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
43IPS-410-P-P22-V22mm dia. PA or PP10 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
44IPS-410-P-P22-V-S422mm dia. PA or PP10 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
45IPS-410-P-R30REC. 30X30X52 PA or PP10 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
46IPS-410-P-R30-VREC. 30X30X52 PA or PP10 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
47IPS-415-P-30M30X1.5Ni PLATED Brass15 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
48IPS-415-P-30-S4M30X1.5Ni PLATED Brass15 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
49IPS-415-P-30-VM30X1.5Ni PLATED Brass15 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
50IPS-415-P-30-V-S4M30X1.5Ni PLATED Brass15 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
51IPS-415-P-34M34X1.5Ni PLATED Brass15 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
52IPS-415-P-34-S4M34X1.5Ni PLATED Brass15 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
53IPS-415-P-34-VM34X1.5Ni PLATED Brass15 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
54IPS-415-P-34-V-S4M34X1.5Ni PLATED Brass15 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
55IPS-420-P-34M34X1.5Ni PLATED Brass20 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
56IPS-420-P-34-S4M34X1.5Ni PLATED Brass20 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
57IPS-420-P-34-VM34X1.5Ni PLATED Brass20 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
58IPS-420-P-34-V-S4M34X1.5Ni PLATED Brass20 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
59IPS-420-P-40M40X1.5Ni PLATED Brass20 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
60IPS-420-P-40-S4M40X1.5Ni PLATED Brass20 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند