انتخاب کنید

سنسورهای القایی چهار سیمه PNP

#کد محصولنوع بدنهفاصله نامینوع طبقه خروجیعملکرد خروجیمحدوده ولتاژحداکثر جریان خروجی حالت نصب
21IPS-410-P-30M30X1.5Ni PLATED Brass10 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
22IPS-410-P-30-VM30X1.5Ni PLATED Brass10 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
23IPS-410-P-P2222mm dia. PA or PP10 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
24IPS-410-P-P22-V22mm dia. PA or PP10 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
25IPS-410-P-R30REC. 30X30X52 PA or PP10 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
26IPS-410-P-R30-VREC. 30X30X52 PA or PP10 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
27IPS-415-P-30M30X1.5Ni PLATED Brass15 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
28IPS-415-P-30-VM30X1.5Ni PLATED Brass15 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
29IPS-415-P-34M34X1.5Ni PLATED Brass15 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
30IPS-415-P-34-VM34X1.5Ni PLATED Brass15 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
31IPS-420-P-34M34X1.5Ni PLATED Brass20 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
32IPS-420-P-34-VM34X1.5Ni PLATED Brass20 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
33IPS-420-P-40M40X1.5Ni PLATED Brass20 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
34IPS-420-P-40-VM40X1.5Ni PLATED Brass20 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAflush(shielded)مشاهدهدانلود PDF
35IPS-420-P-P3434mm dia. PA or PP20 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
36IPS-420-P-P34-V34mm dia. PA or PP20 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
37IPS-420-P-R40REC. 40X40X113 PA or PP20 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
38IPS-420-P-R40-VREC. 40X40X113 PA or PP20 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
39IPS-435-P-R80REC. 80X80X40 PA or PP35 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-30VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF
40IPS-435-P-R80-VREC. 80X80X40 PA or PP35 mmPNP TRANSISTORNO+NC10-60VDC250 mAnon flush (unshielded)مشاهدهدانلود PDF

تماس با ما

به روشهای زیر با ما در تماس باشید. همکاران ما جهت مشاوره رایگان در خدمت شما هستند